ایران پلیمر اهواز

تولید لوله پلی‌اتیلن تک جداره
تولید لوله پلی‌اتیلن دوجداره
تولید لوله پلی‌اتیلن با قطرهای مختلف